Ikwekwezi FM - FM 106.3 - Hatfield

Save this radio to your Streema Favorites

Lapho Sikhona Kunokukhanya

Wall - Post a message

Guest

Guest

l ma refiloe loves fm radio

April 10, 2014, 12:03 p.m. GMT

Guest

Guest

Hi Nathi nice , Am listening now and your rocking ,this mixing is hot Nini Mahanyele

April 10, 2014, 11:58 a.m. GMT

Guest

Guest

I need details for Dr Masombuka, love his programme and would like to contact him

March 19, 2014, 7:46 a.m. GMT

Guest

Guest

Lotjhani emrhatjhweni kantri kubayini amalangala imdlalo ye Chiefs ikhuzelwa liganadlha ngobunengi kuthi umarathumango akhuzele yePirates.besengbuza nokho akunamraro ngiyathokoza.

March 18, 2014, 7:15 p.m. GMT

Guest

Guest

ntate masango magoshi ka puso ye ya rona ga ba ne power anc has tk over

Feb. 27, 2014, 4:46 p.m. GMT

zola.mduduzi

Zola Mduduzi

akwande nge kwekwezini ,ngidanile ukubona i calendar yalonyaka ayijabulisi.kwenzekeni kanti abantu bapendwe imilomo ngama colour blocking?zola frm Maphotla

Feb. 24, 2014, 12:01 p.m. GMT

kmokolobotlo

Karabo Mokolobotlo

Is this a repeat of yesterday's story?

Feb. 20, 2014, 9:38 a.m. GMT

Guest

Guest

Aaron. Phakathi kwemini ngiyanilotjhisa. Ngizwa ubuhlungu nangibona iCalendar yesikhethu ijame ngaleya ndlela. kodwa imarketing yethu ithini? kufanele uyibeke ebodeni umnyaka wonke, nabantu abazipende umlomo kangaka?

Feb. 19, 2014, 10:32 a.m. GMT

Guest

Guest

U Peter Kgomo kanti wayapphi na? I Zibuya nabazumi ayibhori ibuya nakusako.naku ngu Dumako Siyathmthokoza.abamsuse ngamane ayokwenza i 12am-03:00am nasileleko,nohh uyabhalelwa.I attitude yakhe kubalaleli tops it all.Siyazi kuthi uyamzonda u Mongameli Zuma kodwa akangaberigisi ihlelo Zibuya nabazumi see more... ukuveza amazizo wakhe.ngithi esinelungelo lokuveza amazizo wethu.R Vuna has potential and uza kuhle eintli8k vele seka top.nakungu Gusheshe yena akayofunda ezabahlongakeleko ngo 8pm.He's too soft for an afternoon show.amahlelo asemini afuna abantu abaphaphemeko.U Mavusana akaliswe arage yedwa.Nawulalelako kuhle futhi bahlale bachayisana aba click kuhle.Abakhoni ukuberegisana ndawonye..U Mavusana ureghe ayedwa Siyathokoza....Lapho sikhona kunokukhanyaaahhhh

Feb. 14, 2014, 4:01 p.m. GMT

maphangela

maphangela

lotjhani , mm mbuzana khojame uthi indoda ayibuzwa awa mina angekhe ngayijamela leyo noyokuthi izakuya ekhabo isitjhiye akurhonakali. nami nayingitjhiyako ikhamba ayiqabangi ukuthi obotsotsi bazongingenela. onicca mam mahlangu witbank

Feb. 7, 2014, 6:04 a.m. GMT

Guest

Guest

FIXATSOONEST

Jan. 7, 2014, 6:06 p.m. GMT

Guest

Guest

GOODMORNINGHATFIELD..YOURPERFORMANCEPOOR

Jan. 7, 2014, 6:06 p.m. GMT

Guest

Guest

viuythyuiopklmnbgvghytgfr

Dec. 15, 2013, 9:38 p.m. GMT

smomozana

smomozana

NGINOMRARO ngibhalelwa kukunithola ku listen live ngathi kunekinga,nangumuntu unzunza akaberegise umkhumbulo nakakhulumako siyabawa mandebele ngombana nasinemiraro vane sinethemba bona sizakukgelebheka.johannes thugwana skosana smomozana nge kameelrivier A

Dec. 6, 2013, 9:35 a.m. GMT

Guest

Guest

Angikhumbuli uMkhehlekhehle angena emghwachweni akhuluma into evuthiweko neyakhako,wahlala asibhidla mnyanya.Udelele khulu bangasamvumela ukuthi angene emghachweni.kumele abawe ukulibalelwa.Uyasinyaza

Nov. 25, 2013, 12:11 p.m. GMT

Guest

Guest

Bengilalele ihlelo Ezibhula umbethe namhlanje ekseni (25 Nov).Ngizwe ngithuka azange ngikholwe engikuzwe ngendlebe zami.Umuntu Olindebele athi yena unamahloni ngesindebele sekhabo,Uthi Isindebele sekhabo asifundeki,Uchubeke wathi ngeze ayifunda into etlolwe ngesiNdebele basho isikhuwa sincono khulu see more... kuneSindebele.Ukube kuyakhonakala ngabe umuntu lo nakaphinda akhuluma emghwachweni ngivale umghacho wam.Unelungelo lokubeka umbono wakhe kodwa ngicabanga ukuthi nami nginelungelo lokungavumeli umuntu akhulume umathanda ehlise ilimi lami.Kunabantu ababerega kanzima ekuthuthukiseni ilimi lesiNdebele njengabo Baba u PB Skosana ongasekho nabanye.Akusikuhle ukuzwa inkulumo ezinjengalezi.Angikholwa ukuthi ngithi maNdebele esizinyako,sizehlisa thina hlangana nezinye inchaba.Ilimi lami libalulekile nalo lifana nawo woke amalimi.Uma ungananto evuthiweko ongayicho emghwachweni kuncono ufane uzithulele udedele abantu abanento ezwakalako neyakhako.

Nov. 25, 2013, 12:03 p.m. GMT

Guest

Guest

Kwaito music is TOP CLASS.

Nov. 19, 2013, 9:30 p.m. GMT

Guest

Guest

ikwe uyasbasela regh

Nov. 13, 2013, 9:46 a.m. GMT

Guest

Guest

How do we get to download songs that you have on your radio playlist

Nov. 11, 2013, 1:06 a.m. GMT

Guest

Guest

IKWEKWEZI YA ROCKER

Oct. 12, 2013, 8:35 a.m. GMT

Guest

Guest

Mbuzana was speaking to an official from home-affairs with regard to a person having more than identity documents, I'm asking theme toll free number to verify my I'd, please help.

Oct. 9, 2013, 7:06 p.m. GMT

Guest

Guest

Ngiyithanda tle ikwekwezi mara ikinga yinye. Why do you keep posting statuses on facebook ngamalimi wakosobantu? Lawo aposwe ngesiNdebele anama spelling errors. Can you get someone to double check your grammar before posting anything for public viewing, this is embarassing.

Oct. 9, 2013, 3:51 a.m. GMT

Nokwanda44

Nokwanda44

Kunengoma edlalwe nguVorroso just now b4 lena ethi"take me to my love" i love that song ned angazi iculwa ngubani plz help

Oct. 5, 2013, 7:54 a.m. GMT

Guest

Guest

ngiditshe nawe begodu ngialele izingoma ezimnandi ekwekwezini ! from tsepo tutu mashigo delmas botleng !

Oct. 1, 2013, 12:24 p.m. GMT

Guest

Guest

KWAITO SONGS

Sept. 22, 2013, 8:44 p.m. GMT

Guest

Guest

ragelaphambili

Sept. 22, 2013, 6:06 a.m. GMT

Guest

Guest

lapho sikhona kunokukhanya. I love I kwekwezi fm. from William Belfast

Sept. 17, 2013, 7:23 a.m. GMT

Guest

Guest

Naku Nati siya voter

Sept. 11, 2013, 8:52 a.m. GMT

Guest

Guest

U dizzyd Sphelele

Sept. 2, 2013, 7:44 p.m. GMT

Guest

Guest

Ngibawa ningidlalele u Dizzyd i Sphelele siyanithanda Ikwekwezi fm

Sept. 2, 2013, 7:40 p.m. GMT

Guest

Guest

u DIZZYD SPHELELE uyangibusisa Summer time SPHELELE

Sept. 2, 2013, 7:37 p.m. GMT

Guest

Guest

Hi Ikwekwezi fm ngibawa ingoma kaDIZZYD makathi SPHELELE

Sept. 2, 2013, 7:34 p.m. GMT

Guest

Guest

Ikwekwezi FM Laphosikhona kunokukhanya siyazikhakhazisa ngomrhatjho wesikhethu..... from Lindiwe Joyce Mthombeni

Aug. 31, 2013, 6:42 a.m. GMT

Brenda86

Brenda86

I enjoy listening to Ikwekwezi everyday even at work via internet! that's how much this station rocks!! keep up with the good work. From Brenda Rakgalakane Mogola-Tafelkop

Aug. 30, 2013, 5:59 a.m. GMT

Guest

Guest

nizinkwezi zo mhlaba,ngu Fridah Mahlangu

Aug. 29, 2013, 2:06 p.m. GMT

Guest

Guest

enjoying the kwaitomusic.

Aug. 24, 2013, 6:01 p.m. GMT

Guest

Guest

I would like to make a suggestion for the SABC radio to read the electricity use bulletins that we see on TV every evening on the radio as well. People need to be aware about the facts why we must use the electricity very carefully during the times that we are living in. Thank you for your time. God see more... ...

Aug. 23, 2013, 3:49 p.m. GMT

Guest

Guest

hi Bobo ngikulalele no mnganami upetunia masango streeming live @ university of pretoria computer labs,senza i assignment with u no Babu Gabela..jane

Aug. 22, 2013, 8:29 p.m. GMT

Guest

Guest

HI, HIOW ARE YOU? I AM LISTENING TO IKWEWEZI FROM PHOKENG, THE HOME OF PLATINUM STARS. THEMBA MABASO 0829567619

Aug. 22, 2013, 2:36 p.m. GMT

Guest

Guest

Am in Hatfield Shell garage listening to Ikwekwezi. I wish I can work the whole day becacuse of Ikwekwezi.

Aug. 18, 2013, 9:21 a.m. GMT

Guest

Guest

iyaswenka ukudlala ku internet why??????????Write something on this wall!

Aug. 17, 2013, 10:01 p.m. GMT

Guest

Guest

IKwekwezi FM is the best remedy when missing home......... listening online from UFS Bloemfontein campus.......keep at it

Aug. 16, 2013, 11:53 a.m. GMT

Guest

Guest

happy birthday kibo boke ababirthdeyako

Aug. 13, 2013, 6:45 a.m. GMT

Guest

Guest

Please play more Kwaito songs????

Aug. 7, 2013, 5:17 p.m. GMT

Guest

Guest

I like Radio Kwekwezi

Aug. 7, 2013, 7:40 a.m. GMT

jomo.juicemahlangu

Jomo Juice Mahlangu

Rebecca isambatho

Aug. 6, 2013, 10:57 a.m. GMT

Guest

Guest

ikwekwezi fm iyarokha im listn live 4rm Prince Moses @UNISA Sunny side campus...xap 30

Aug. 2, 2013, 8:24 a.m. GMT

Guest

Guest

Hi Na.T 95% KU DJ umtjele ukuthi uyarokha 2much...xap 10 4rom Moses Prince @Allemansdrift B(ko DJ Storm)

Aug. 1, 2013, noon GMT

Guest

Guest

I like the beat of the Kwaito music.

July 31, 2013, 8:19 p.m. GMT

Guest

Guest

vuum vuum aka mavusana.....from Moses @ Allemansdrift B ko...DJ Storm mkhombo dam xap...30

July 31, 2013, 1:52 p.m. GMT

Guest

Guest

uphi uBusai kanti -John

July 31, 2013, 9:42 a.m. GMT

Guest

Guest

lapho sikhona kunokukhanya

July 30, 2013, 10:03 a.m. GMT

Guest

Guest

Hi Na.T dis tracks zingikhumbuza last of last week yooo...you rock xap...10 4rom Moses @ Allemansdrft B..(mBHONGO)

July 26, 2013, 10:27 a.m. GMT

Guest

Guest

ohhh ohhhk nguHLOPHEKAZI MILLCENT NTULI frm VLAK2 listn online frm @Silverton

July 26, 2013, 10:16 a.m. GMT

Guest

Guest

I Prince Moses Mmako i leastining to ikwekwezi fm....follow me on email..mmakoprince@gmail.com

July 25, 2013, 2:19 p.m. GMT

Guest

Guest

Kwekwezi you rock

July 23, 2013, 10:28 a.m. GMT

Guest

Guest

kwl music on a busy Sunday after church, now school work, from Fort Hare University, Nhlanhla Mahlangu

July 21, 2013, 10:28 a.m. GMT

morgendhlovu

morgendhlovu

we are so blessed pastor

July 21, 2013, 8:21 a.m. GMT

Guest

Guest

Kwaito music number 1 for sho.

July 19, 2013, 9:35 p.m. GMT

Guest

Guest

Happy bday tata May god bless u fr wat u dd for us,Phumzile Kamahlangu Mashele

July 18, 2013, 8:19 a.m. GMT

fraser.masombuka

Fraser Masombuka

ngithanda umrhatjho wesikhethu

July 18, 2013, 8:19 a.m. GMT

Guest

Guest

Bengisabawa ukulotjhisa woke umuntu ohlala kemeelrivier b ngingu sbusiso lucky

July 16, 2013, 3:18 p.m. GMT

0796142086

0796142086

Lotja mindlo.isintu ngiso esibalulekileko esintwini,umshado weshila elimhlophe ngowamakhuwa mus n abaloboli,mara nawuthoma ngokulotsholwa sewungenile klaar esintwini.n umakoti nguye oyokutshinsha isibongo ngithemba nekolo leyo kumele itshintshe.

July 15, 2013, 11:51 p.m. GMT

morgendhlovu

morgendhlovu

thank you for sunday service we are so blessed

July 14, 2013, 8:20 a.m. GMT

vuso

vuso

where is Busai pls reply

July 12, 2013, 9:40 a.m. GMT

Guest

Guest

Lotjhani Ekwekwezini....I'm a young girl who completed matric last year and currently upgrading maths and science at a school in Jozi this year I'm looking to go into the architecture field and I'm in need of an advice I don't know wat to do or where to ask...I love iKwekwezi coz its a radio station see more... that aims to uplift abantu abasha ikakhulukazi thina bendlu emnyama, I would really appreciate any form of help I can get. My email address is mokoenambali82@gmail.com. God bless you

July 10, 2013, 5:28 p.m. GMT

Guest

Guest

ngise Sudan n m luvin da fact dat i cn listen 2 my fav radio station online....kip up da gud wrk kwekwezi...lapho sikhona kunokukhanya.....Eunice Mthimunye 4rm Mabopane

July 7, 2013, 6:16 p.m. GMT

Guest

Guest

Vum vum ngbawa ukuthi hpy blated birthday izolo kulindi sindane 4rm jeanet e opposite naye ngiyathokoza vusi

July 3, 2013, 2:27 p.m. GMT

Guest

Guest

Lotjha Zuziwe ngihlezi nawe. Sipho Mahlangu Pinetown KZN

July 3, 2013, 7:48 a.m. GMT

Guest

Guest

uphi uBusai?

July 2, 2013, 9:19 a.m. GMT

Guest

Guest

ikwekwezi fm

July 1, 2013, 8:49 a.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall! goood music

June 29, 2013, 11:24 a.m. GMT

NickyYooh

NickyYooh

Ngikhipha unyawo nekwekwezi fm la ePiet Retief, kukwekwezi online

June 28, 2013, 8:49 p.m. GMT

Guest

Guest

DIZZYD -SPHELELE

June 13, 2013, 7:12 a.m. GMT

Guest

Guest

ikwekwezi ngiyithanda khulu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

June 11, 2013, 1:38 p.m. GMT

Guest

Guest

Hi Mbuziii. Mangilalele IKWEKWEZI, ilanga le Sondaga a ngiliboni, ngisemsebenzini la e Hatfield e cnr Burnette and Festival. iba ne langa elimnadi.

June 9, 2013, 8:46 a.m. GMT

Guest

Guest

Please keep on playing Kwaito music on Ikwekwezi FM?

June 8, 2013, 7:11 p.m. GMT

Guest

Guest

Enjoying the Kwaito music.

June 7, 2013, 3:09 p.m. GMT

Guest

Guest

ngihanba ekukhanyeni neKwekwezi fm

June 7, 2013, 9:36 a.m. GMT

steven.tshili.7

Steven Tshili

Lotjhani ngemrhatjhweni Zuzu nginawe njongobana ihlelo lakho lisitjho ngim nawe Frm Steven tshili Ezone1 kwamhlanga

June 7, 2013, 8:33 a.m. GMT

Guest

Guest

lotjha bhuzi man ngithabe khulu ukuvuka ngedlelo elimnandi kangaka lezi ngoma ozibethako zingibozela kunobayeni

June 7, 2013, 5:56 a.m. GMT

steven.tshili.7

Steven Tshili

Lotjha mrhatjho weskhethu kulemnyaka engaka onayo sithi khula kwekwezi ulingane nestjhaba sekhethu ngiya bonga frm Steven Tshili ezone1

June 6, 2013, 5:18 p.m. GMT

Guest

Guest

ejoying the music

June 6, 2013, 11:13 a.m. GMT

ssollycb.solly

Ssollycb Solly

umuhle kwekwezi ukhanyisa koke phasi kwamalwandle australia queensland solly fro kwamhlanga

June 5, 2013, 7:46 a.m. GMT

Guest

Guest

HY BUSAY GILALE IKWEKWEZI FROM ELIZABETH SHONGWE

June 4, 2013, 9:18 a.m. GMT

Guest

Guest

Khula Kwekwezi fm see many more years to come

June 3, 2013, 6:15 p.m. GMT

Guest

Guest

The Kwaito music on Ikwekwezi FM is an inspiration.

June 3, 2013, 1:14 p.m. GMT

Guest

Guest

We cnt access Ikwekwezi via Internet anymore,Doz anyone know y?

June 3, 2013, 1 p.m. GMT

Guest

Guest

hhjbhgcfhygkihjh

June 3, 2013, 12:58 p.m. GMT

Guest

Guest

ngisithanda khulu istoresi

May 30, 2013, 8:06 p.m. GMT

Guest

Guest

yhthtyhjutyhjtyj

May 30, 2013, 12:37 p.m. GMT

Guest

Guest

lucky mahlangu

May 29, 2013, 9:11 a.m. GMT

Guest

Guest

who is on air now

May 29, 2013, 9:11 a.m. GMT

Guest

Guest

Ek laik die beat van die Kwaito musiek op ons radio. Hou so aan!!

May 28, 2013, 1:40 p.m. GMT

ssollycb.solly

Ssollycb Solly

u rock me this afternoon from australia solly skosana

May 26, 2013, 1 a.m. GMT

Guest

Guest

kwekwezi ngi bawa nithi happy birthay ngu mzukulu wami u masoso a khulele phezulu

May 24, 2013, 10:27 a.m. GMT

Guest

Guest

Afrikaans is my eerste taal, maar ek geniet al die beste Kwaito musiek op Ikwekwezi FM. Hou aan met al die goeie werk met die Suid-Afrikaanse Kwaito musiek wat op die radio speel.

May 21, 2013, 1:49 p.m. GMT

Guest

Guest

hola vumvum

May 21, 2013, 9:32 a.m. GMT

Guest

Guest

Ek wil net sê mag die Here die Kwaito musiek op Ikwekwezi FM ryklik seën.

May 20, 2013, 8:39 p.m. GMT

ssollycb.solly

Ssollycb Solly

kwekwezi u rock me this morning

May 20, 2013, 3:55 p.m. GMT

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.