KYUL - AM 1310 - Scott City, KS

1240 NEWS RADIO 1310 GARDEN CITY