TOLOnews - Kabul - Watch Online

Ads by Google AdSense

TOLOnews Info

TOLOnews is a satellite television station from Kabul, Afghanistan, providing News shows. As part of the MOBY Group, TOLOnews produces and airs national and international newscasts, talk shows and political commentary.

Phone Number: +93 780389011
info@tolonews.com

Wall

Guest

Guest

به شبکه خبری محترم طلوع عرض ادب وسلام تقدیم است محترما من یکی از کارمندان دولت در جلال اباد میباشم که تقربیاا در حدود 10-12 سال درینجا وظیفه انجام میدهم تا حال 2 ویا 3 هفته بعد به غرض بازدید فامیل کابل میرفتم ومیروم اما روز تا روز وضعیت امینتی راه از بد بدتر شده میرود خصوصاا بعد از ختم روز که سابق see more... تمام شب اکر موتر ها در گشت وگذار میبود کدام مشکل نبود ولی اکنون جون اینر اه راه راه مهم وحیاتی برای ساکنین افعانستان میباشد که یا مریضان خودرا جهت تداوی به پاکستان میبرند ویا حهت بازدید دوستان به جلال اباد کنر لغمان ویا پشاور میروند ما حیران به این هستیم که 4 نفر طالب با دنده جوب خود امنیت شرق وغرب را گرفته بودند اما حال حکومت با داشتن اردوی ملی پولیس ملی استخبارات وقوای متحدین نمیتواند به این مشکل خاتمه دهد ما براستی بسیار به تشویش هستیم که اگر خدا ناخواسته اختطاف شویم ما تونمندی پیدا کردن نان شب وروز خودرا نداریم جطور میتوانیم که به خاطر رهایی خود یک میبلغ هنگفت را پیدا کنیم باز ما به این فکر هستیم وقتیکه قوای حکومتی در تمام راه پسته ایجاد کرده اند جطور مردم جرات میکند که خوب میداند که تمام راه پوسته است بازهم میایند من میترسم که همین پولیس ملی واردوی ملی ویا دیگر قوت ها ازطرف روز با لباس نظامی دولتی وظیفه انجام دهند واز طرف شب لباس خودرا کشیده لنگی سیاه به سرکنند ودور تر از قسمت پوسته خود بنام طالب مردم را لچ کنند جرا که بسیاری وقت ها جنین خبر ها به نشر رسیده است که مخالفین با استفاده از لباس نظامی این ویا ان کار را انجام داده اند کی میفهمد که همان نظامی خود اینکار را نکند اگر گیر نشد خو نورمال پیش میرود واگر گیر شد فقط گفته شود که با استفاده از لباس نظامی مخالفین این کار را کرده است از جناب شما دوستان توقع داریم که این مشکل مردم را حل کنید خصوصاا از محتر همایون دانشیار و مسعود جان سنگر خواهش میکنیم تا این قضیه را با بزرگان دولت مطرح نموده راه حل انرا جستجو کنند وارزوی من این است که این مسیله را اگر به اقای عینی مطرح میکنند او یک 4 کلمه پایین بالا که قناعت مردم را براورده نخواهد ساخت بیان خواهد کرد ارزوی ما این است که این مسیله اگر از طریق میدیا به سطح بالاتر مطرح گردد خوب خواهد بود توجه مزید تانرا در مورد ارزو میکنم جرا این مشکل مشکل فردی نیست مشکل اجتماع است حل ان هم به نفع اجتماع خواهد بود موفق باشید

Oct. 3, 2013, 5:24 a.m. GMT

Guest

Guest

شبکه های افغاتی را در سایت تلویزیون یکجا مشاهده کنید telvizion.tk

Aug. 30, 2013, 4:57 p.m. GMT

Guest

Guest

به شبه خبر ی طلوع نیوز من یکی از کارمندان آتشه معارف افغانستان در کشور پاکستان شهر پشاور می باشم نمی خواهم که از خود اسم ببرم اما خواستم که بعضی حقایق را به شبکه خبری شما گذارش دهم امیدوارم که آنرا بدون کم و کاست در سرویس خبر ساعت شش و بقسم خبر تازه نشرنماید ممنون تان خواهم بود امروز عبدالغنی هدای see more... ت مدیراتشه معارف پشاور با ریس مهاجرین شهر پشاور همراه با پولیس پاکستان وتعدای از کارمندان زورگو این مدیریت و ریاست مهاجرین به مکتب خصوصی شهر پشاور رفتن تا از چگونگی حالت مکاتب دیدن نمایند جناب عبدالغنی هدایت که شخص قومندان سالار و زور گو می باشد بدون رعایت نمودن به قوانین مکاتب خصوصی و احترام به انسان و انسانیت به مکاتب چون دزدن مسحله که به خانه کسی حمله می کنند تا اموال ایشان را غارات نماید موصوف چنین حمله را نمودکه گویا این مکاتب تربیت گاه تروریستی باشد به استادان مدیران مکاتب شدیدا توهین نمود و به لت و کوب شاگردان که اکثرایت ایشان را طبقه فقیر تشکیل می دهد پرداختند که وزارت معارف کشور هیچ گونه عکس العمل از خود در برابر این مرد زور گو نشان نمی دهد برعلاوه که به شکایت مردم و اولیا شاگردان رسیدگی نمیشود از موصوف سخت پشتی بانی به عمل می اید من و شما شاهد هستید که چند قبل بالای عبدالحق عمر خبرنگار شما در شهر پشاور حمله نمود و می خواست تا کمره تصویر برداری ایشانرا بشکند بنا از شما خواهشمندم که مطلب را به یک خبر جدی تهیه نماید و بعدا بدست نشر بسپاریدتا وزارت معارف و وزارت مهاجرین از ین امر با خبر شوند که این وزارت خانه برای خدمت مردم مظلوم و مهاجر افغان می باشد نه خانه شخصی ایشان که هر انچه دل شان خواست عمل نمایند به امید این که خبر نثرنماید زیرا شبکه خبری طلوع نیوز یگانه منبع است که حقایق را به شکل درست ان انعکاس می دهد پیروز باشید

April 10, 2013, 5:57 a.m. GMT

Reviews - Rate this station:

No reviews yet. Be the first to post one

Sign Up for Streema

If you want to save the live stream, start sharing stations with friends, or engage in a deeper Streema experience, please sign up below.

By clicking Sign up, you are indicating that you have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Streema Mobile

We've developed a mobile website for iOS (iPhone, iPad, iPod) and Android devices. Native apps coming soon!

You can check it out by visiting our mobile radio site from your phone or tablet's mobile browser - it's free, no download required.

For more information go to our Mobile Support .

In other languages

See this page in French: Regarder TOLOnews en ligne

See this page in German: Hören TOLOnews online

See this page in Portuguese: Reproduzir TOLOnews ao vivo

See this page in Spanish: Ver TOLOnews en vivo

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.