TV Oromiyaa - Adama, Ethiopia - Watch Online

Loading TV Oromiyaa... Please Wait

TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. As part of Oromia Radio and Television Organization (ORTO), TV Oromiyaa is a government-owned and operated television station producing and airing newscasts and sports.

Visit the TV station's website

+251 22 111 90

PO Box 2919, Adama, Oromia, Ethiopia

Guest

obboo temesgeen duraan dursee maqaa ummata oromootin akkamin siin jedha ? itti aansuudhaan akkuma beekamu dhimmaa maaster plaanitiin wal qabatee ummanii oromoo dhumuun isaa ni beekama .eessa fa'atti yoo jenne amboo ,haramyaa ,baale fi iddoo adda addatti. kanaaf Tv fi Raadiyoon oromiyaa kan dhaabbatte qabeenya ummata oromooti osoo ta'u namoonni dhuunfaa achi keessa hojjatan jibba ummata oromoo irraa qabanii jecha namni tokkollee ambotti hin duune jechuun dabarsee jira.eshi erga namni hin du'inii raadiyoon itoophiaa maaliif namni toba ambootti namoonni sadi baaletti sababa maastar plaanitiin du'anii jiru jedhee dabarse? assaayimentii siif haa ta'u. wanti garaa nama nyaatu tv oromia ilma namaa lubbuun isaa rasaasna ambootti bade hin gadisiisne qabeenya ambootti badetu gaddisiise lama naaf jedhi. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna.siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. ijjanno saba bal'aati

Guest
Guest

Guest

Jawar Mohammod

Feb. 20, 2017, 3:54 a.m. GMT

Guest

Guest

DIDAA,GABRUMA

Oct. 4, 2016, 4:02 p.m. GMT

streema420

streema420

<marquee><h1>MIHR KHAN</h1></marquee>

Sept. 15, 2016, 1:17 p.m. GMT

ChrisaenverAuthorForm

Chrisaenver Form

Author Enver andhi s Organizata green Tre 24\7 original international real < 3 < 3 < 3 say: Respect for all good real international supporters friends in Euthopia and in world.

Sept. 12, 2016, 4:02 p.m. GMT

Guest

Guest

Radion Oromiyaa bayy.ee namatti tolaa Fedasa Feyisa

May 12, 2016, 4:27 p.m. GMT

Guest

Guest

Radion bayy.ee namatti tolaa Fedasa Feyisa

May 12, 2016, 4:26 p.m. GMT

Guest

Guest

Malas

Dec. 14, 2015, 7:07 p.m. GMT

Guest

Guest

baye baye gamadera online irati argachukootin

Oct. 1, 2014, 7:30 a.m. GMT

ali.obsee

Ali Obsee

Bagaa baraa 2007 getaan lammileen koo kan biyyaa keessaa jirtaan fi biyyaa alaa jirtaanis qophii tv oromiyaa baay"ee namati tolaa baraa garii nufii hata"u carraa garii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sini jedhaa Aliyii obsee ijoolee bolloo 01

Sept. 11, 2014, 7:18 a.m. GMT

kebebew.ayantu

Kebebew Ayantu

Magaalaa Jaarraatti Ibsaan erga mootummaan Baasii guddaa baasee galchee waggaa 4 caaleera. Haata'u malee itti fayyadama isaa yommuu ilaalu waggaa kanneen keessatti yeroon ibsaan itti nuuf ife baayyee xiiqaa dha. Ibsaan yoo baduu Ji'a fi isaa ol turaa jira. Manneen barnootaa Pilaasmaadhaan barsiisuu see more... hin dandeenye. Ummanni ibsaa ibsatee irraa fayyadamaa ta'aa hin jiru . Kanarraa kan ka'e ummanni garmalee rakkachaajira. keessatuu ummanni lakkooftuu ibsaa hin qabne kan namoota biroo irraa kiraadhaan ibsaa fudhatan ampuullii takkatti qarshii 20 kan kaffal yoo ta'u kan nama dinqu otoo hib bobeeffatin kaffalaa jira. Hin kaffalu yoo jenne guyyuma ibsaan dhufte sanuu nurraa kutu. Amma gaafiin fi yaadni dhiheessu barbaanne sila ibsaan akkamitti ji'a tokkoofi caadhaaf bada? Maalii rakkoon jiru? Mootummaan Nuuf galchee jira . Wanti ifaa keenya daqiiqaadhaan balleesse hanga ji'aa is tursiisu maalii? TV Oromiyaa Mee isin duubbi tana ilaala. Ibsaan badee har'a dhufe yoo jenne daqiiqaa 5 keessatti deebi'ee bada. Keessattu yeroo kubbaan miilaa jiru baratamma dha ibsaa hin argamu . Kana irraa kan ka'e Hojetaan mootummaa biiroo keessatti hojii isaa seraan hojechaa kan hin jiree ta'uu fi mannen barnootaa pilaasmaadhaan kan hin baranne ta'uu hubadhaa. TV Oromiyaa Haala kana gadi qabaadhaan nuuf ilaala. Mee bakkatti argamaatii ummataa irraa yaada fudhachuu yaala.akkasumsa wanti ifaa dhaamsu kana duuba isaa qoradha.ifaan hara'a suphame har'uma deebi'ee kan baduu sanuu yeroo dheeraa waggoota kanneen keessati argame waan ta'eef rakkoo kana qaama dhimmi ilaalu biraan nuuf gaha isinis gahee keessan nuuf taphadha. Galatooma.

Sept. 1, 2014, 9:46 a.m. GMT