Geoffrey Rotich

Follow
CRI Nairobi

FM 91.9

News, World

Nairobi, Kenya

Hip Hop, Reggae

Nairobi, Kenya

Metro FM KBC

FM 101.9

Reggae

Nairobi, Kenya