Takashi Sakihama

Follow
Powerhitz - Hitz & Hip Hop

Web

Last played: Future - Where Ya At (Ft Drake)

Hip Hop Hits

New York City, NY, United States

Radio 3

FM 76.2

Japanese News

Sendai, Japan

Radio Shonan FM 83.1

FM 83.1

Community Music News

Fujisawa, Japan