Maiko Osumi

Follow
FM Osaka - JOBU-FM

FM 85.1

Japanese

Osaka, Japan

FM Yokohama 84.7

FM 84.7

Hits, J-pop, Japanese

Yokohama, Japan

FM802

FM 80.2

Japanese, Top 40

Osaka, Japan

J-WAVE

FM 81.3

Tokyo, Japan

Tokyo FM 80.0

FM 80.0

Talk

Tokyo, Japan