J K

Follow
J-WAVE

FM 81.3

Adult Contemporary, Hits, Japanese, Pop

Tokyo, Japan

Nack 5 FM - JODV-FM

FM 79.5

Japanese, Rock

Fujinomiya, Japan

Public

Tokyo, Japan

Radio Shonan 83.1 FM

FM 83.1

Adult Contemporary, Talk

Fujisawa, Japan

Shonan Beach FM 78.9

FM 78.9

Classical, Jazz

Hayama, Japan