Maiko Osumi

Follow
FM Osaka

FM 85.1

Japanese

Osaka, Japan

FM Yokohama 84.7

FM 84.7

Entertainment Hits Information J-pop

Yokohama, Japan

FM802

FM 80.2

Japanese Top 40

Osaka, Japan

J-WAVE

FM 81.3

Tokyo, Japan

Tokyo FM

FM 80.0

Adult Contemporary J-pop Top 40

Tokyo, Japan