Македонска Радио 1 - Skopje

Македонската радио телевизија (МРТ) е јавно претпријатие, чиј основач е Собранието на Република Македонија. Нејзината законски дефинирана дејност се состои во производство и емитување радио ... See more и телевизиска програма од сите жанрови кои треба да ги задоволат информативните, културните, образовните и рекреативните потреби на граѓаните на Република Македонија.Во својот состав Македонската радио телевизија ги има следниве организациони делови: Македонско радио, Македонска телевизија, Ресурси за продукција и Заеднички функции на МРТ. Со новата организациона поставеност востановени се заеднички сектори и редакции, не само поради рационализација на трошоците туку пред се поради создавање интегрирана програма од јавен интерес, започнувајки од секторот Вести, заедничката Архива, редакцијата за Мултикултурна програма, редакција за Мултијазична програма и останатиРаботата на Македонското радио започнала на 28. декември 1944 г., тогаш под името Радио Скопје, со пренос од седницата на Второто заседание на АСНОМ (законодавно тело на штотуку формираната Република). Овој датум се одбележува како Ден на МРТ. За официјален почеток на работата на Македонската телевизија (порано Телевизија Скопје) се смета 14. декември 1964 г.

Web - 1Kbps

Skopje - Macedonia - Greek

Suggest an update

Visit the Radio's website

Facebook

Twitter

+389 02 5119-860

Булевар Гоце Делчев Б.Б. 1000

mrtvweb@gmail.com

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.