தமிழ்க் குரல் - Kilinochchi

மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம்.

Unfortunately, தமிழ்க் குரல் is no longer broadcasting.

Browse Radio Stations More info

தமிழ்க் குரல் ஆனது தமிழ்ச் சமூகம் சார்பான விடயங்களை வெளிக்கொண்டுவரும் ஒரு ஊடகமாகும். ... See more

Kilinochchi - Sri Lanka - Tamil

Suggest an update

Visit the Radio's website

Facebook

Twitter

+94 21 2284348

No. 51, Kali Kovil Road, Block 155 Kilinochchi

info@thamilkural.net

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.